• 06 Nov

 

 ທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນກອງປະຊຸມປະສານງານດ້ານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງ 1 ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດແຜນ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ກວ່າປີຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ກົນໄກປະສານງານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ທຶນ ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງ ກໍຄືການຫັນເປັນແຜນງານດຽວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການຊັກຊ້າແກ່ຍາວ, ພ້ອມດຽວກັນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນເວລາ ຈາກບົດຮຽນປີ 2018 ແລະ ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝເຫັນວ່າ ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄາດໝາຍຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມການປະສານງານເລີ່ມຈາກແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັນຕີລາຄາສຸມໃສ່ ບັນດາວຽກຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ລໍາພັງແຕ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກເອງບໍ່ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນເອກະພາບດຳເນີນງານໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

 

 ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານ (ອສບ) ເພື່ອເປັນທ່າແຮງໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ໂດຍໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາມາກວດທ້ອງໃຫ້ຄົບ 4 ຄັ້ງ, ເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລິການທີ່ມີແພດຊຳນານໃນການຊ່ວຍເກີດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາໃຫ້ຄົບ, ປະຊາຊົນຮູ້ປະຕິບັດອະນາໄມ 3 ສະອາດ ແລະ ການຖ່າຍໃສ່ວິດ ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄວ້.