• 04 Jun

 

19 ພຶດສະພາ 2019: ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຂົ້າຮ່ວມການຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ Walk and the Talk ເນື່ອງ ໃນໂອກາດ ກອງປະຊູມ ສະພາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຄັ້ງ ທີ 72 ທີ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ຊະວິດເຊີແລນ ຊຶ່ງປີນີ້ ທ່ານ ລມຕ ສາທາລະສຸກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມ