• 19 Dec

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຼາວລາຊາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ , . ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີບັນດາທ່ານຄະນະກໍມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເພື່ອລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງຕິບັດຍຸດທະສາດສາທາລະະສຸກໄລຍະ​ I (2013 – 2015) ແລະ ຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະທີ II (2016 – 2020) ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສາທາລະສຸກ ໄລຍະທີ II ຕາມ 5 ຂົງເຂດບູລິມະສິດການປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ​​ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອແມ່, ຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, ລຸ່ມ 5 ປີ, ຫຼຸດຜ່ອນພາວະເດັກລຸມ 5 ປີ ທີ່ຂາດອາຫານ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົບທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ພີ້ມອັດຕາສ່ວນສັກຢາກັນພະາດໃນແມ່ຍິ່ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຸມດ້ວຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫ້ກວໄດ້ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຂອງປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງກນບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍຸດທິທຳ ແລະ ເປັນທຳ.