Up

ບົດລາຍງານEOC

ສະພາບການລະບາດ ແລະ ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂລນາສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຄັ້ງວັນ 19/02/2020.
ຮ່າງ ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມ ສຸກເສີນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2018
ບົດລາຍງານຫຍໍ້ ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ແລະ ແຜນການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ບົດລາຍງານປະຈຳວັນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສາທາລະນະສຸກຈາກໄພພິບັດ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2018 ເວລາ 16:30 (ສະບັບທີ 49)
ຮ່າງບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສຸກເສີນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຄັ້ງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2018