Up

ດຳລັດ

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວ ກັບການ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່.
ດຳ​ລັດ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ&ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ
​ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ການ ​ຄວບ​ຄຸມຢາ​ສູບ
​ດຳ​ລັດ ວ່າດ້ວຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຮງໝໍເອກະຊົນ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປວດໄພອາຫານ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການພິມຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃສ່ວັດຖຸ ຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ ຄວບຄຸມຢາສູບ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ