Up

ຂໍ້ຕົກລົງ

4 ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສ້າງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດ ຂອງ​ໂຮງ​ເມືອງ ແລະ ສຸກ​ສາ​ລາ
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ຊຸ​ມ​ຊົນ ແລະ ໂຮງ​ໝໍ​ນ້ອຍ
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ