Up

ມັດຕິ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາການຊີ້ແຈງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບການບໍລິການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ