• 02 ມ.ກ

ປະກາດ

ໂຄງການ-ແຜນງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ , ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ: ທາງໂຄງການໄດ້ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອບການພັດທະນາຊົນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຜົນກະທົບດ້ານ​​ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກະກຽມໂຄງການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ.

 

 ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈກ່ຽວກັບບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ຫ້ອງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ໂຄງການ-ແຜນງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ , ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂທລະສັບ: 021-252753

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຫຼືສາມາດດາວໂລດ ໃນ Download

NOTICE

Health Governance and Nutrition Development Project, Department of Planning and Cooperation, Ministry of Health please to inform that: The project completed Ethnic Group Development Framework, Environmental Management Framework and Sharp Waste Management for support to the preparation of Health and Nutrition Service Access Project (HANSA)

 

Therefore, the report of the consultation are available to share if you are interested please feel free to contact us at National Project Coordination Office, Governance and Nutrition Development Project,  Department of Planning and Cooperation, Ministry of Health,

Tel: 021-252753

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Or you can visit at Download