• 31 ຕ.ລ

 

ໃນວັນທີ 29-31 ຕຸລາ 2018 ນີ້, ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຈາກ 8 ແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກຈາກ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງຕາງໜ້າກົມວັດທະນາທໍາສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 140 ທ່ານ, ຍິງ 87 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນໂດຍມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ ປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ; ຜ່ານຮ່າງ ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018; ຜ່ານຮ່າງ ແຜນການພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2019 ແລະ ຮ່າງການຄາດຄະເນງົບປະມານ ການລົງທຶນ; ປະເມີນ-ຕີລາຄາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ເອກະພາບກັບບັນດາສາຍແຜນງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຕົວເລກ ຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເອກະພາບກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍແຜນງານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເອກະພາບກໍານົດເວລາໃນການສົ່ງບົດສະຫຼຸບ

 

 

ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2020, ຄາດຄະເນຜົນຈະໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈະໄດ້ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະພາບ ກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາ ລະນະສຸກ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ເອກະພາບກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ

 

 

 ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາ ລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ໃນນັ້ນສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຄວາມເອກະພາບກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງຈະເປັນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດກ້າວໄປສູ່ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນໃນປີ 2025 (UHC) ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030.