• 15 ມ.ກ

 

ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ກອງປະຊຸມປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບໃໝ່ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ ( ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສີບຸນໂຮມ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ. Dr. Reiko Tsuyuoka ຫົວໜ້າທີມແຜນງານຕອບໂຕ້ສາທາລະນະສຸກ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວ, ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ, ໂຮງໝໍ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ : ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເຄື່ອງມືແບບໃໝ່ສຳລັບການປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ທົບທວນຄວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊື່ມເຊື້ອທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່, ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸຂະພາບ.

 

 

ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸກຂະພາບ. ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປັນເອກະພາບນຳບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳຂອງການປະເມີນຈາກທ່າງນອກຫຼື JEE.

 

 

ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນແບບໃໝ່ເຊີ່ງເປັນແນວທາງໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ພ້ອມກັນຕີລາຄາຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງອັນເໝາະສົມ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດ

ຂື້ນໃໝ່ (EID), ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີສິດທີຜົນ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ.