• 07 ກ.ພ

 

ປີ 2018 ແມ່ນປິກາງໄໝ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການປະຕິຮູບຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄລຍະທີ II (2016 ຮອດ 2020) ຊຶ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014 ຊຶ່ງແບ່ງເປັນໄລຍະ: ໄລຍະທີໜຶ່ງ (2013-2015) ທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫວັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ (MDG); ໄລຍະສອງ (2016-2020) ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ; ແລະ ໄລຍະທີສາມ (2021-2025) ເພື່ອບັນລຸການປົກຄຸມສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າ (UHG) ແລະ ກໍມີ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແນ່ໃສໃຫ້ບັນລຸ ບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາທີ່ຢືນຍົງ (SDGs).

 

 

ດັ່ງນັ້ນ ໃນອາທິດຜ່ານມາຈຶ່ງໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານການເງີນແລະປະກັນສຸຂະພາບປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2019 ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂື້ນທີ່ສູນຝຶກອົບຮົບ ICTC ນະຄອນຫຼອງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຣສ ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງກ່າມາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ແຜນງານ ການງີນສາທະລະນະສຸກ ໂດຍມີ ກົມການເງີນ, ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດດີ ທີ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບດ້ານການເງີນສາທາລະນະສຸກ, ກອງຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງເງີນຈາກລາຍຮັບຄ່າບໍລິການວິຊາການ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ມີກົນໄກ9ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານໃນປີ 2019 ທີ່ດີກວ່າ

 

 

ເພື່ອຕອບສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາວຽກງານບຸລິມະສິດອັນແທ້ຈິງ ໂດຍ ເນັ້ນໃສ່ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະຕົວຊີ້ວັດສະເພາະຂອງທ້ອງຖີ່ນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮຮອງຈາກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ.