• 05 ກ.ກ

ພິທິເຊັນບົດບັນທຶກການມອບຮັບວຽກອຸດໜູນປະກັນສຸຂະພາບ ລະຫວ່າງຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.,ກົມໃຫ່ຍການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບແລະຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຄັ້ງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019ຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ