• 17 ກ.ກ

 

 

ທ່ານ ຮສ.ດຣ.ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂອງລາວໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການລະດັບໂລກ ປີ 2030 ຄັ້ງທີ 2 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-11 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ ເມືອງເຈນີວາ ປະເທດ ສະວິດ. ຊຶ່ງມີຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທີ່ເປັນສໍາມະຊີກ 45 ປະເທດຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,  ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຄົນພິການ ຊຶ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ກວ່າຄົນ.

ໂອກາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີການສະເໜີບົດຮຽນໃນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊມການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການລະດັບໂລກ ຄັ້ງທີ່ 1 ປີ 2017 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍະສະເພາະແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ 2018-2025 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ 10 ກິດຈະກຳ ທີ່ກຳນົດອອກ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ. ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງປະຕິບັດງານ ດ້ານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂອງພາກພື້ນປາຊີຟີກຕາເວັນຕົກ, ການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບສະພາບວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ການແພດຟຶ້ື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃຫ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດູແລປະຊາຊົນທຸກຄົນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງຮ່າງລະບົບການຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໃນຕໍ່ໜ້າ.