• 07 ພ.ຈ

 

ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມໃນການພັດທະນາລະບົບການແພດສຸກເສີນລະຫວ່າງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ກະຊວງສາລະນະສຸກ ແລະ Assistance PUBLIQVE HOPITAVX DE PARTS. FRANC ຈາກປະເທດ ຝຼັງເສດ