• 30 ພ.ຈ

ເພື່ອສືບຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນຄອບຄົວທົ່ວປະເທດຊື່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັນວ່າຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຄຸມກຳເນີດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ 65% (CPR) ໃນປີ 2025 ຊື່ງປະຈຸບັນຍັງຢູ່ 51% ສະນັ້ນຖືວ້່າເປັນສີ່ງທ້າທ້າຍພໍສົມຄວນເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຖີງຢ່າງໃກກໍດີ ການທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນເພື່ອກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າເຖີງການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມໄວໜຸ່ມລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບຂະບວນການວາງແຜນຄອບຄົວສາກົນປີ 2020 (FP2020) ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ, ການໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສະມັກໃຈສຳລັບແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມສະບັບປັບປຸງ ( ປີ 2019 – 2030 ) , ໄດ້ສຸມໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວຄືນໃໝ່ໃຫ້ກາຍເປັນການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນພື້ນຖານ. ນະໂຍບາຍຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການຄອບຄົວໄປສູ່ລະດັບສຸກສາລາ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບໄວໜຸ່ມ, ໂດຍແນໃສ່ການເພີ່ມຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ນຳໃຊ້ການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັບທາງອົງການ UNFPA ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໜັບສະໜູນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຂື້ນທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ນາງ Mariam A. Khan ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຜູ້ແທນ 07 ແຂວງພາກເໜືອທີ່ມາຈາກ ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການນຳເອົາວຍກງານດັ່ງກ່າວລົງໄປຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ. ໂດຍສະເພາະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສຶກສາ ຊື່ງແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຍກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄວນຸ່ມ ເມື່ອເຂົາໄດ້ບໍລິໂພກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປການບໍລິການທີ່ເປັນມິດຈາກແພດໝໍເຂົາເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ຈະລອດພົ້ນອອກຈາກຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືພາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການລຸລູກແບບຜິດກົດໝາຍຊື່ງຈະນຳມາເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ.