• 20 ກ.ພ

ອີງຕາມບົດຂ່າວລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດປອດອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວຣັດ COVID - 19 ຮອດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020 ເວລາ 24.00 ຈາກ 31 ແຂວງ ຂອງ ສປ ຈີນ.