• 27 ພ.ຈ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ ເມື່ອວັນທີ 14 ກັນຍານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຮ​ສ.ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາລາ ກໍດອນກິບສັນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ ການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳລາວ ຊຶ່ງມີພະແນກສາທາລະນະສຸກຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,

ເຊກອງ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຮັບຟັງ ຄວາມເປັນມາຂອງການວິເຄາະ ເພື່ອເຕີມຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າ ເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນ, ຕົວແບບຈຳລອງລາຄາອາຫານໂພຊະນາການ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ. ທ່ານ ຮ​ສ.ດ​ຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ກ່າວວ່າ: ການຂາດສານອາຫານ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຮອດ ປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປີ 2016-2020. ດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດຫຼຸຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ແບບລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ເຕ້ຍ) ຈາກ 40% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 36% ໃນປີ 2015. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ການຂາດສານອາຫານຫຼຸຸດລົງ ຕື່ມອີກ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2016-2025 ມາເປັນ 25%. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໂຕເລກທີ່ວາງໄວ້. ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຫຼຸຸດລົງ ຕື່ມອີກ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ ແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2016-2025 ມາເປັນ 25%. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍໂຕເລກທີ່ວາງໄວ້.