• 27 ພ.ຈ

ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ບູນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມກະກຽມຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ ແລະ ໝາກແດງໃຫຍ່ ຮອບທີ 2 ວ່າ ຕະລາງສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດຮອບປົກກະຕິ ແມ່ນຈະເລີ່ມວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ເອົາໃຂໃສ່ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດຮອບປົກກະຕິ ໂດຍສ້າງຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ ແລະ ໝາກແດງໃຫຍ່ ເພື່ອຫລູດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ.