• 09 ກ.ພ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2017ແລະວາງທິດທາງແຜນການປີ 2018 ຂື້ນໃນວັນທີ 6-7 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນ ICTC ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍເປັນປະທານທ່ານຮສ.ດຣ. ບຸນກອງສີຫາວົງລັດຖະມົນຕກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າຄອງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທົ່ວປະເທດພ້ອມທັງແຂກທີ່ຖືກເຊີນແລະທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະຫຼູບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາສາທາລະນະສຸກປະຈຳປີ 2017, ຜ່ານແຜນການພັດທະນາສາທາລະນະສຸກປະຈຳປີ 2018 ແລະ 2019 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໄລຍະທີ I (2013-2015) ແລະແຜນຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໄລຍະທີII (2016-2020). ຜ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໜື່ງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຍາດຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜື່ງໂດຍສະເພາະອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຫຼຸດລົງຈາກຈາກ 206 ສ່ວນ 100.000 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 179 ສ່ວນ 100.000. ອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 85,7%ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 95,6% ໃນປີ2017; ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຖານຫຼຸດລົງຈາກ 25,5% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 22% ໃນປີ 2017; ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີເຕັຍຫຼຸດລົງຈາກ 35,6% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 34% ໃນປີ 2017; ສາມາດສ້າງສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງກວມເອົາ 71% ຂອງຈຳນວນບ້ານເປົ້າມາຍ; ຄັງປະກັນສຸຂະພາບໄດ້ກວມເອົາ 75% ຂອງຈຳນວນປະຊາຊົນທັງໝົດແລະວຽກງານອື່ນໆ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືແລະກວດກາແຜນການ 2018 ແລະ 2019 ເພື່ອບັນລຸ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົານັ້ນ, ເປັນຕົ້ນການສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະເດັກຫຼຸດລົງ. ການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ, ການເອົາໃຈໃສ່ສະໜອງນ້ຳສະອາດແລະນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍ,